Czym zajmuje się mediator sądowy?

Czym zajmuje się mediator sądowy?

Czym zajmuje się mediator sądowy? Obecnie postępowanie sądowe długo się rozpoczyna i kończy, jest kosztowne. Nieprzewidywalny termin rozstrzygnięcia sprawy może być stresujący i kłopotliwy dla osób ubiegających się o uznanie w sądzie. Muszą czekać na orzeczenia sądowe i ewentualne uprawnienia egzekucyjne. Jednak już na wstępie postępowania sąd może nakłonić pozwanego i powoda do skorzystania ze wsparcia mediatora sądowego w celu osiągnięcia satysfakcjonującej obie strony ugody. Unikniesz wyroków sądowych i związanych z nimi wysokich kosztów.

Kim jest mediator sądowy?

Mediatorem sądowym jest osoba z wyższym wykształceniem, najlepiej prawniczym, ale nie jest to wymagane. Może wykazać się dyplomami z zakresu socjologii i psychologii. Ustawa wyraźnie określa, że ​​mediatorami mogą zostać osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych i korzystające z praw publicznych. Mediatorzy sądowi z gutowski-mediator.pl muszą być cierpliwi, obiektywni, a przede wszystkim bezstronni w rozwiązywaniu sporów. Zadaniem mediatora sądowego jest wysłuchanie stron sporu i zawarcie ugody, aw końcu podpisanie ugody. Jest on zobowiązany do zachowania neutralności i chociaż korzystanie z jego usług nie ma charakteru nakazowego, ugoda zawarta w jego obecności ma taką samą moc prawną jak ugoda zawarta w sądzie. Podczas rozstrzygania sporów mediatorzy sądowi postępują zgodnie z procedurami określonymi przez prawo i są zobowiązani do zachowania ich poufności.

Co robi mediator sądowy?

Strony konfliktu wyrażają zgodę na udział mediatora sądowego w ich rozstrzygnięciu jako podstawę do zawarcia wiążącej ugody. Celem pracy mediatora jest wspieranie stron sporu w osiągnięciu porozumienia, czy to przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja prywatna), czy też w trakcie sprawy (z urzędu). Rolą mediatora sądowego nie jest ocenianie stron sporu, pozostaje on neutralny co do sposobu rozwiązania sporu i układu uczestników. Jej misją jest wspieranie stron konfliktu w komunikowaniu się, identyfikowaniu interesów i prowadzeniu rozmów zmierzających do osiągnięcia konsensusu. Mediator sądowy nigdy nie narzuca uczestnikom konfliktu gotowych rozwiązań, jego zadaniem nie jest przesądzanie, kto ma rację, podejmuje działania zmierzające do wypracowania wspólnego stanowiska, satysfakcjonującego wszystkie strony. Podczas spotkań kieruje dialogiem i udziela głosu uczestnikom. Pozwoli ci to na utrzymanie prawidłowych relacji między stronami i przyspieszy rozwiązywanie konfliktów.

Co to jest mediacja?

Czym zajmuje się mediator sądowy?
Czym zajmuje się mediator sądowy?

Mediacja jest dobrowolna, ale przepisy Kodeksu Cywilnego zobowiązują strony do uwzględnienia w postępowaniu, czy podjęły próbę mediacji, jeżeli nie podano przyczyny. Kodeks stanowi, że rozstrzygając sprawę, sąd sprawdza, czy ugoda jest możliwa, a jeśli tak, stara się nakłonić strony konfliktu do mediacji. Jak widać ustawodawca uporządkował przepisy, a wiele spraw można załatwić polubownie dzięki zaangażowaniu mediatorów sądowych. Ta opcja jest warta rozważenia, ponieważ oszczędza czas i pieniądze. Błędem byłoby stwierdzenie, że udział w mediacji jest przejawem słabości, trzeba stwierdzić, że praca z mediatorem sądowym to dojrzałe spojrzenie na sprawę. Cały proces mediacji odbywa się w spokojnej atmosferze, bez żadnych oporów i tworzony jest wyłącznie przez strony, nad których działaniami czuwa bezstronny mediator. Mediacja odbywa się w sprawach rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych i karnych.

Mediatorzy sądowi są elastyczni i nie przestrzegają ścisłych procedur. Nie podejmuje żadnych postępowań dowodowych, nie dąży do ustalenia przebiegu zdarzeń. Nie jest to przesłuchanie ani ocena uczestników mediacji, a mediator nie będzie oceniał ich zachowania. Uczestnicy sami ustalają liczbę spotkań, wskazują tematy, które chcą omówić oraz ustalają formę rozstrzygnięcia.

W jakich sprawach może pomóc mediator sądowy?

Podpisanie ugody z mediatorem sądowym przyspieszy zakończenie sprawy w sądzie.

Warto zgłosić się do mediatora sądowego, jeśli:

  • Sprawy rodzinne: ustalanie wysokości alimentów, więzi z dziećmi, podział majątku wspólnego.
  • Spory budowlane: Nieuzgodnione zmiany wcześniejszych ustaleń, np. dotyczące zakresu prac i wykorzystania określonych materiałów.
  • Kwestie handlowe: opóźniona płatność za produkty lub usługi, niedotrzymanie warunków umowy, naruszenie praw autorskich itp.
  • Sprawa karna: Nienaprawa wyrządzonej szkody, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

To tylko przykłady sporów, które może rozwiązać mediator sądowy http://moen.edu.pl/co-potrafi-mediator-sadowy/. W każdym z tych sporów mediacja okazała się skuteczna w osiągnięciu porozumienia. Ale to nie wszystko, wyważone rozmowy w towarzystwie mediatora mogą pomóc w odbudowie relacji między stronami konfliktu. Jest szansa na odzyskanie wzajemnego szacunku, który jest punktem wyjścia do dalszej współpracy. Sąd pokoju prowadzi listę mediatorów sądowych, której nie trzeba wypełniać w przypadku mediacji cywilnej. Strony konfliktu mają swobodę wyboru mediatora.

Ważną informacją dla osób dążących do rozwiązania sporu jest wysokość opłat sądowych. Otóż ​​można je ograniczyć w mediacji podczas postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Po przeprowadzeniu mediacji, jeżeli ugoda zostanie zawarta przed rozprawą, sąd zwróci kwotę zapłaconą przez powoda przy składaniu pozwu. Opłata ta zostanie zwrócona ¾ w przypadku zawarcia ugody w późniejszym terminie w sprawie sądowej.

Rekomendowane artykuły